Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2009 r.

Organy wykonawcze 196 jednostek samorządu terytorialnego i 12 związków międzygminnych (dalej JST), sporządziły w 2010 r. i przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – w trybie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.
Składy Orzekające Izby – na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.; dalej ustawa o r.i.o.) – wydały 208 opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2009, z tego 185 (88,9%) opinii pozytywnych, 22 (10,6%) opinii pozytywnych z uwagami i 1 opinię negatywną.

W załączonej informacji znajdują się również:
- Wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium za rok 2009 (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Wydawanie opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych w art. 13 pkt 5 i 8, wniesione na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o r.i.o.
- Wyniki badania nadzorczego uchwał w sprawie absolutorium (art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o r.i.o.).

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu (budż. 2009)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 05-07-2010 11:03
Informację obejrzano: 960 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc