Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrola i badanie sprawozdań przez Izbę - 2010

    Do zadań Izby – zgodnie z art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – należy kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.


    Rodzaje sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdań budżetowych) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) – wydane na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

    Jednostki samorządu terytorialnego przekazują w okresach sprawozdawczych, na podstawie ww. rozporządzenia, do regionalnej izby obrachunkowej następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:
  –  Rb-27S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-27ZZ — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-28S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-30 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (do końca 2010 roku włącznie),
  –  Rb-30S — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
  –  Rb-31 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych (do końca 2010 roku włącznie),
  –  Rb-33 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (do końca 2010 roku włącznie),
  –  Rb-34 — kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (do końca 2010 roku włącznie),
  –  Rb-34S — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  –  Rb-50 — kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-PDP — roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu,
  –  Rb-NDS — kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-ST — roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

    Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30, Rb-30S, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-34S, Rb-ST przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w formie elektronicznej (w systemie BeSTi@). Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej (z wyjątkiem Rb-PDP) tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje Ministerstwu Finansów – po skontrolowaniu – sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej oraz dodatkowo w formie dokumentu oryginały sprawozdań Rb-PDP. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określa załącznik nr 44 do rozporządzenia z 3 lutego 2010 r.


    Rodzaje sprawozdań z realizacji procesów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki podsektora samorządowego i zarządzaniem długiem publicznym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) – wydane na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

    Na podstawie ww. rozporządzenia, w okresach sprawozdawczych, do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są:
  –  Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
  –  Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  –  Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  –  Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia ww. sprawozdania sporządzają:
– jednostki samorządu terytorialnego — sprawozdania łączne, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek im podległych oraz własnego sprawozdania jednostkowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — sprawozdania zbiorcze, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek danego rodzaju (samorządowe instytucje kultury, samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne).

    Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z tym, że sprawozdania łączne w systemie BeSTi@, natomiast sprawozdania zbiorcze jako pliki arkusza MS Excel.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje – po skontrolowaniu – sprawozdania zbiorcze zagregowane ze sprawozdań:
– łącznych — Prezesowi Głównego Urzędu statystycznego w formie pliku bazy danych i dokumentu oraz Ministerstwu Finansów plik bazy danych (do wiadomości),
– zbiorczych — Prezesowi Głównego Urzędu statystycznego w formie pliku bazy danych i dokumentu.
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określają załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia z 4 marca 2010 r.


    Wnioski o przyznanie subwencji rekompensującej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 ze zm.). Rozporządzenie dotyczy wyrównania ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zmienionego zezwolenia. Wnioski złożone przez uprawnione gminy w formie dokumentu, po uprzednim skontrolowaniu prawidłowości ich sporządzania, podlegają przekazaniu do Ministra Finansów w terminie określonym w rozporządzeniu.


    Przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) – podlegają następujące rodzaje sprawozdań finansowych, sporządzanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego:
  —  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne jednostek budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne zakładów budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (w formie dokumentu i w formie elektronicznej) – w terminie 3 m-cy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji (projekt nowego rozporządzenia przewiduje termin do 30 czerwca).
    Przepisy rozporządzenia zobowiązują regionalną izbę obrachunkową do przekazania Ministerstwu Finansów skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania ostatniego skonsolidowanego bilansu (projekt nowego rozporządzenia przewiduje termin do 14 lipca).


    Za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – jednostki samorządu terytorialnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub odpowiednio informację o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym (art. 32a ust. 4), a także sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (art. 34 ust. 2).

    Katalog przekazywanych sprawozdań określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. Nr 174, poz. 1081), wraz z uwzględnieniem zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 76 poz. 644), obejmuje:
  —  okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym,
  —  okresowe sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia tego roku lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

    Kolejno, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 952), obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (sprawozdanie roczne).Opracowała:
Elżbieta Jerzmańska
Naczelnik WIAS
04.06.2010 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 04-06-2010 12:48
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 07-06-2010 10:42
Informację obejrzano: 2963 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc