Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2009 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2009 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 22/2010. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 25 posiedzeń w 2009 r. zbadało 8001 uchwał i zarządzeń, podjętych przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 4411 (55,1%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące a 3590 (44,9%) uchwały podjęte i zarządzenia wydane przez organy wykonawcze.


    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 7582 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  419 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  342 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   56 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne (26 za nieważne w całości, 30 za nieważne w części);
    -   10 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2008-2009 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2008-2009”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2009 r.”.Wojciech Kańczuga
04.06.2010 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2008-2009

Pobierz plik:  Wyniki postępowania nadzorczego w 2009 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 04-06-2010 09:38
Informację obejrzano: 1181 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc