Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Komunikat

Komunikat

w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych


   Regionalne izby obrachunkowe zobowiązane zostały art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do udzielania wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 tejże ustawy ("1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4) związków powiatów, 5) stowarzyszeń powiatów, 6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, 7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego"), dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje, że:
1) będzie udzielała wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy o r.i.o.;
2) wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy;
3) wnioskujący wskazuje konkretny przepis lub przepisy - z zakresu finansów publicznych - którego (których) stosowanie ma być przedmiotem wyjaśnień RIO;
4) wnioskujący przedstawia essencjonalia stanu faktycznego i własną ocenę rozwiązania problemu, czyli zastosowania konkretnych norm prawnych;
5) wyjaśnienia udzielane przez Izbę nie są wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnień, jak również dla Kolegium Izby. Wyjaśnienia nie są bowiem aktami nadzoru.

   Izba prosi o zgłaszanie wniosków na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być skierowane do izby drogą:

1) e-mailową:
                              wroclaw@rio.gov.pl
2) faxem:
                              71 797 76 40
3) lub pocztą:
                              Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
                              50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 5


   Sekretariat Izby każdorazowo potwierdza otrzymanie wniosku o wyjaśnienie w trybie art. 13 pkt 11.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 26-02-2010 13:19
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 19-10-2011 13:03
Informację obejrzano: 2064 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc