Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność opiniodawcza Izby

     Do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy wydawanie opinii w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w tym w sprawach określonych w art. 91 ust. 2, art. 230 ust. 2-4, art. 238 ust. 1, art 246 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydawanie opinii należy do właściwości składów orzekających, powołanych przez prezesa izby spośród członków kolegium.

     W Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu działa 5 składów orzekających, które zgodnie z właściwością miejscową wydają opinie w sprawach:

1) możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych (na wniosek jednostki samorządu terytorialnego),
2) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego,
3) prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przyjętej przez jst wieloletniej prognozy finansowej,
4) przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
5) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
6) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
7) wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
8) przedkładanych projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych


     Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

     Wydanie negatywnej opinii:
– o przedłożonym projekcie budżetu nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednakże organ wykonawczy obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty;
– o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu zobowiązuje organ wykonawczy do przedstawienia jej organowi stanowiącemu jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż przed rozpoczęciem absolutorium dla organu wykonawczego.

     O negatywnej opinii wydanej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jst i objaśnieniami prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Elżbieta Jerzmańska
16.02.2011 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 25-07-2003 15:31
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-02-2011 14:36
Informację obejrzano: 3956 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc