Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

      Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 – jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa samorządowego,
 – związków międzygminnych,
 – stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 – związków i stowarzyszeń powiatów,
 – samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 – innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

     Kontrole są prowadzone na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast w toku kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na mocy ustawy lub na podstawie zawartych porozumień, uwzględnia się również kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

     Podstawą działalności kontrolnej jest plan, uchwalany corocznie przez Kolegium Izby.
     Izba przeprowadza kontrole z urzędu – w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
     Kontrole mogą być przeprowadzane również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, samorządowych jednostkach organizacyjnych i innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz na podstawie wniosków agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, decyzje o przeprowadzeniu kontroli są podejmowane w wyniku wystąpień organów państwa lub w celu sprawdzenia sygnałów o nieprawidłowościach, kierowanych do izby przez obywateli lub zawartych w środkach masowego przekazu.

     Wydział przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1) kontrole problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia gospodarki finansowej,
 2) kontrole doraźne – podejmowane w razie potrzeby,
 3) kontrole sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.

     Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany protokół podpisywany przez inspektorów kontroli oraz kierownika i głównego księgowego (skarbnika) kontrolowanej jednostki lub ich zastępców. Na podstawie ustaleń protokołu, Izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu wskazuje się stwierdzone nieprawidłowości, ich źródła i przyczyny, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności. Jednostka ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
     Zastrzeżenia rozpatruje Kolegium Izby. Kontrolowana jednostka jest obowiązana do udzielenia, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.


30 czerwca 2003 r.
Maria Komarnicka
Dodanie informacji: Lidia Huzarewicz, 21-07-2003 15:27
Ostatnia aktualizacja: Lidia Huzarewicz, 11-08-2003 12:28
Informację obejrzano: 7827 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc